Program dla Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

Szkolnictwo / edukacja

 • Budowa nowych żłobków i przedszkoli. Rozbudowa istniejących i budowa nowych szkół, aby zapewnić jednozmianowość oraz zmniejszyć liczebność klas
 • Kontynuacja remontów szkół, wyposażenie klas dydaktycznych (techniczne, elektryczne, elektroniczne, botaniczne, mechaniczne) i świetlic szkolnych
 • Wydłużony czas pracy świetlic szkolnych, aby rodzice mogli zawieźć dzieci przed rozpoczęciem pracy i odebrać po pracy
 • Zapewnienie śniadań w szkołach, zbilansowane posiłki, darmowe dla dzieci z rodzin o niskich dochodach
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Zwiększenie środków na zajęcia dodatkowe
 • Zapewnienie zajęć wyrównawczych z przedmiotów wiodących w ramach dodatkowych zajęć szkolnych
 • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 • Opieka logopedyczna
 • Organizacja dodatkowych zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w szkołach
 • Wykłady z zakresu zdrowego żywienia (zapobieganie otyłości, bulimii i anoreksji, promowanie właściwych wzorców żywieniowych)
 • Bieżąca współpraca szkół podstawowych ze szkołami średnimi w ramach doradztwa zawodowego (wybór ścieżki kształcenia). Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów z zakresu doradztwa kariery
 • Wsparcie socjalne/materialne dla uczniów z rodzin o niskich dochodach
 • Rzecznik Praw Ucznia
 • Liceum profilowe z patronatem uczelni wyższej (Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna, Uniwersytet Warszawski)
 • Stworzenie odpowiednich warunków nauki i rozwoju dzieciom z niepełnosprawnościami
 • Program mini praktyk dla uczniów ostatnich klas LO w lokalnych firmach
 • Poprawa bazy sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
 • Dobudowa skrzydła z salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 4

Młodzi

 • Powstanie oddziału położniczego, oddziału ortopedii dziecięcej oraz oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Zachodnim w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Grodziskiego
 • Nocna pomoc dla dzieci w Szpitalu Zachodnim w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Grodziskiego
 • Wsparcie budowy mieszkań w formule TBS + budownictwo komunalne na wynajem
 • Zapewnienie miejsca spotkań młodzieży – klubu dla młodzieży - sala z wifi, kanapami, pufami, tv, konsolą gier
 • Budowa skate parku
 • W istniejących obiektach: CK, Hala Sportowa, świetlice wiejskie zapewnienie miejsca dedykowanego dla młodzieży – kanapy, stoliki, pufy, wifi

Biznes

 • Ulgi i zwolnienia z podatków dla małych podmiotów stwarzających miejsca pracy dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji miejskich
 • Analiza biznesowa i funkcjonalna dla odwiertu geotermalnego

Seniorzy

 • Rozwój opieki senioralnej
 • Utworzenie apteki municypalnej
 • Budowa gminnego domu spokojnej starości
 • Budowa hospicjum gminnego
 • Budowa boiska do gry w bule, szachy plenerowe
 • Atrakcje dla „seniora z wnuczkiem”
 • Kontynuacja zajęć dla seniorów w Mediatece (wzbogacenie oferty i dostosowanie ilości zajęć do potrzeb zainteresowanych)
 • Zajęcia/warsztaty w świetlicach wiejskich dla seniorów
 • Edukacja cyfrowa seniorów, zajęcia / warsztaty
 • Organizacja wieczorków tanecznych – potańcówek wraz z przygotowaniem zaplecza na Stawach Goliana i Rodzinnych Ogródkach Działkowych
 • Klub Seniora na Osiedlu Kopernika

Drogi / Komunikacja

 • Kontynuacja budowy „obwodnicy” Grodziska do ul. Nadarzyńskiej oraz wyjazd na Błonie
 • Połączenie drogowe dla osiedla Książenice poprzez ulicę Cichociemnych do Mazowieckiej
 • „NIE WKURZAJ” – zastąpienie nawierzchni dróg szutrowych nakładkami asfaltowymi i kostką brukową
 • Ciąg pieszo-rowerowy przy torach do Milanówka
 • Ciąg pieszo-rowerowy na Szwedzkie Góry
 • Remonty nawierzchni asfaltowych w mieście
 • Budowa kolejnych i remonty istniejących ścieżek rowerowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom na drodze (budowa chodników i ścieżek rowerowych na obrzeżach miasta)
 • Kontynuacja oświetlenia ulic na terenach wiejskich
 • Zwiększenie dostępu do Internetu
 • Kontynuacja budowy kanalizacji
 • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki dla mieszkańców zameldowanych
 • Elektryczne rowery miejskie
 • Dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Sygnalizacja, montaż fotoradarów, miejski monitoring dróg w okolicach szkół
 • Wykonanie barierek ochronnych przy wjeździe i pod tunelem na ul. Bałtyckiej
 • Oświetlenie ostrzegawcze „kocie oczka” przy pasach
 • Nowe przejścia dla pieszych w miejscach, które tego wymagają jak np.: basen-parking
 • Instalacja kolejnych stacji rowerów miejskich poza centrum miasta

Planowanie przestrzenne / Praca Urzędu

 • Obligatoryjne konsultacje społeczne podczas prowadzenia prac związanych z planami zagospodarowania przestrzennego
 • Utrzymanie zielonego charakteru gminy poprzez uchwały dotyczące planów zagospodarowania sporządzane w duchu zrównoważonego rozwoju miasta i gminy
 • Rozwój budżetu obywatelskiego – realizacja projektów wychodzących z inicjatyw społecznych
 • Melioracja terenów wiejskich, przeciwdziałanie podtopieniom, wsparcie dla spółek wodnych na terenie gminy
 • Monitorowanie i skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw urzędowych – cyfryzacja obiegu spraw i dokumentów

Bezpieczeństwo / Społeczne

 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta, gminy, powiatu (częste patrole straży miejskiej, policji)
 • Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień m.in. punkty konsultacyjne i ośrodki terapii uzależnień, prowadzenie zajęć w szkołach
 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom i reagowanie na zjawisko wykluczenia społecznego (skuteczna pomoc instytucji OPS)
 • Edukacja proekologiczna (lokalne kampanie, imprezy, współpraca instytucji /szkół)

Rekreacja

 • „Odbetonowanie” centrum miasta, kontynuacja transformacji grodziskiego pasażu i zachodniej części miasta
 • Budowa odkrytego kompleksu basenów miejskich w centrum miasta (na wzór basenów w miejscowości Strzeniówka)
 • Budowa bulwaru przy rzece Rokiciance od Stawach Walczewskiego do Parku Skarbków
 • Profesjonalne zagospodarowanie stawów Natolin – „Glinianki” w kierunku rekreacji związanej z wędkowaniem
 • Budowa toru wrotkarskiego i lodowiska